Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Controle eigen bijdrage WLZ (voorheen: AWBZ)

Woont of verblijft iemand in een zorg-instelling of geniet iemand thuiszorg via de WLZ of de WMO dan is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De gedachte hierachter is dat u geld bespaart als u in een zorginstelling verblijft: u heeft immers geen woonlasten zoals huur en energielasten en u hoeft uw eigen eten niet te betalen. Deze bijdrage wordt maandelijke gefactureerd of ingehouden als u een uitkering ontvangt. Sinds 2008 wordt dit proces door het CAK verzorgd: zij bepalen op basis van uw inkomensgegevens welke bijdrage u verschuldigd bent.

Welke zorg valt onder de WLZ?

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

Mensen die met het CAK te maken hebben gehad weten inmiddels dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt. Ondanks dat het CAK haar best doet gaat het wel eens anders dan iedereen zou willen.

Wij hebben ter controle van de berekening die het CAK maakt voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf een eigen rekenmodule ontwikkeld die ons toestaat efficiënt een controleberekening te maken om na te gaan of onze klanten niet te veel betalen.